STAATSCOURANTGewijzigde vaststelling bestemmingsplan Noordkade, WaddinxveenWijzigingenTerinzageleggingBeroepInwerking

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 10 april 2013 het bestemmingsplan ‘Noordkade’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan ‘Noordkade’ is conserverend van aard en heeft als doel het plangebied van een actueel planologische regeling te voorzien. Geldende rechten voor gebruik en bebouwing zijn overgenomen. Met het bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen of nieuwe functies mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplangebied omvat globaal het bedrijventerrein Noordkade, namelijk het gebied tussen de Gouwe inclusief de woningen langs de Noordkade, de Putteringvaart, de bebouwde percelen aan de Noordstaring en de percelen Noordkade 14 en 31. Het bestemmingsplan ‘Noordkade’ is gewijzigd vastgesteld. Dit betekent dat er wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat met ingang van 15 november tot met 26 december 2012 voor eenieder ter inzage heeft gelegen. In de Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Noordkade zijn de ingekomen reacties samengevat en beantwoord. Conform de Nota zienswijzen zijn er aanpassingen verricht aan de verbeelding, regels en toelichting. De milieucategorie op de bedrijfspercelen ten noorden van de Noordstaring is aangepast tot maximaal categorie 3.1 met uitzondering van één bedrijf dat specifiek wordt aangeduid. Tevens is ten noorden van de Staringlaan de waarde archeologie op basis van een specifiek locatieonderzoek verwerkt op de verbeelding. Ambtshalve zijn de wijzigingen in het gemeentelijke archeologiebeleid (vastgesteld in november 2012) in het bestemmingsplan overgenomen en zijn er tekstuele aanpassingen aan de toelichting verricht. Een bedrijfsgebouw aan de Noordkade is conform vigerende rechten bestemd als bedrijf in plaats van wonen. Verder is op de verbeelding een aanduiding opgenomen voor het rijksmonument van voormalig tabaksfabriek Dobbelman op Noordkade 64. In de staat van bedrijfsactiviteiten is uitsluitend de opslag van vuurwerk tot 10 ton toegestaan. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan zelf (inclusief de Nota zienswijzen) en de bijbehorende documenten liggen met ingang van 3 mei 2013 gedurende zes weken (tot en met 13 juni 2013) voor een ieder ter inzage bij de Publieksbalie op het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur. De stukken zijn eveneens raadpleegbaar via www.waddinxveen.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0627.bpnoordkade-0401). Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest én belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld, kunnen gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Noordkade’. Het beroepschrift dient in tweevoud gezonden te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treed het bestemmingsplan niet werking voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Waddinxveen. Bekijk alle Bekendmakingen waddinxveen in .

https://waddinxveenkrant.nl/bekendmakingen-waddinxveen/

Deel dit bericht:

Redactie Waddinxveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Waddinxveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Waddinxveen.

Gerelateerde berichten