STAATSCOURANTGemeente Waddinxveen - Verkeersbesluit ten behoeve van afsluiting Jan Dorrekenskade-West richting Esdoornlaan

Aanvraag voor Verkeer | Weg

(VOOR GEMOTORISEERD VERKEER) Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen, daartoe bevoegd op grond van: - artikel 18, lid 1, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994; - het collegebesluit van 16 maart 2010, waarbij het afdelingshoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte het afdoeningmandaat voor verkeersbesluiten is toegekend; het hoofd afdeling Beheer Openbare Ruimte, gehoord de verkeersadviseur van de politie Hollands-Midden, waarmee is gehandeld overeenkomstig de instructie zoals opgenomen in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer; gelet op hetgeen ten aanzien hiervan overigens in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is bepaald, alsmede op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht; gelet vervolgens op het gegeven dat de in dit besluit aan de orde komende wegen, straten of parkeervoorzieningen openbaar in de zin van de Wegenwet zijn en binnen de bebouwde kom van Waddinxveen als bedoeld in artikel 20a van de Wegenverkeerswet 1994 liggen; Besluit: 1. afsluiten van het fietspad Jan Dorrekenskade-West voor gemotoriseerd (bestemmings)verkeer tussen huisnummers 20A en 22 en de Esdoornlaan door het plaatsen van een (permanente) fietssluis; 2. verplicht fietspad ter hoogte van huisnummers 20A en 22 laten ingaan door middel van het (ver)plaatsen van bord G11 met vooraankondiging en bord G11 met een onderbord “40 meter” ter hoogte van huisnummers 19 en 21, het bestaande verplicht fietspad vooraf aan te kondigen; 3. instellen van een fietsstrook (tevens een parkeerverbod) ter hoogte van huisnummers 19 en 21 door middel van het aanbrengen van 1-1 markering en fietssymbool op het wegdek; 4. vast te leggen dat aan dit besluit de volgende overwegingen ten grondslag liggen: ten aanzien van de bestaande situatie en de aanleiding: - het in sub 1 beschreven gebied is reeds ingericht als fietspad; - het betreffende fietspad wordt tevens door gemotoriseerd verkeer voor de ontsluiting van woningen 20A en 22 gebruikt; - de breedte van het fietspad is afgestemd op fietsers en het is gewenst de woningen via de kortste weg te ontsluiten; - gesignaleerd is dat uitneembare afsluiting meerdere malen door onbevoegden is verwijderd, hetgeen tot ongewenst gebruik leidt; ten aanzien van de verkeerskundige en juridische aspecten: - het kruispunt op de Esdoornlaan is gezien de functie en inrichting van de weg ongewenst en niet conform richtlijnen Duurzaam Veilig; - conform richtlijnen Duurzaam Veilig dienen de woningen zoveel mogelijk ontsloten te worden via 30 km erftoegangswegen; - ongewenst gebruik van het fietspad voorkomen moet worden en de afstand zoveel mogelijk beperkt moet worden; - locatie en vormgeving afsluiting sluit aan publicatie 19 van het Fietsberaad, waarbij veiligheid voor fietser gewaarborgd is; - gladheidsbestrijding gegarandeerd kan worden middels speciaal voor fietspaden bestemd materieel; - op de manier zoals in sub 2 van het besluit is aangegeven, wordt de status van het fietspad benadrukt, zodat de functie ervan voor de weggebruikers duidelijker wordt en meer in overeenstemming is met het dagelijkse gebruik van het betreffende weggedeelte en dat komt de verkeersveiligheid in die situatie ten goede; - aan dit verkeersbesluit liggen ten grondslag de doelstellingen, zoals geformuleerd in artikel 2, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994, waarbij het gaat om het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers; ten aanzien van de zorgvuldigheid: - aan dit verkeersbesluit is een zorgvuldige voorbereiding voorafgegaan door personen die door hun deskundigheid een goed oordeel ter zake kunnen geven; - die personen beschikken – vanwege hun plaatselijke bekendheid, al dan niet aangevuld met visuele waarnemingen ter plaatse – onder meer over de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen; - die personen zijn op grond van de bedoelde expertise geadviseerd om de hiervoor vermelde verkeersmaatregel vast te stellen; - op 25 oktober 2012 een gesprek heeft plaatsgevonden met de bewoners van woningen 20A en 22, waarbij afspraken zijn gemaakt over ontsluiting via de Dorpstraat; - alle bewoners van de Jan Dorrekenskade-West zijn geïnformeerd middels een huis-aan-huis-brief inclusief ontwerp; - afsluiting en vormgeving zijn besproken in het verkeersoverleg van 24 januari 2013; - permanente afsluiting is akkoord bevonden door de brandweer. ten aanzien van de afweging van belangen: - ontsluiting van woningen 20A en 22 blijft gegarandeerd; - in de bestaande jurisprudentie is tevens de hoofdregel geformuleerd (KB van 26 okt. 1990, AB 1991, 437) dat het treffen van verkeersmaatregelen als een normaal maatschappelijke ontwikkeling beschouwd dient te worden, waarvan de nadelige gevolgen (zoals het omrijden, het niet meer kunnen volgen van een bepaalde route die van oudsher wordt gereden, tijdelijke beknotting van de vrijheid om gebruik te maken van de openbare wegen, hogere benzinekosten e.d.) voor rekening van betrokkenen behoren te blijven. Als uitzondering op deze regel formuleert de Kroon het uitgangspunt dat zich feiten of omstandigheden kunnen voordoen, waardoor een individueel belang ten gevolge van een maatregel zodanig zwaar wordt, dat het uit de maatregel voortvloeiende nadeel, bij handhaving van het besluit, niet ten laste van betrokkenen kan blijven. - er zijn dan ook geen aanwijzingen dat met dit besluit sprake is van een verkeersbesluit met onevenredig nadelige gevolgen als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht. ten aanzien van het advies van de verkeersadviseur: - dit besluit is conform het advies van de politie; - een toelichting daarop is niet nodig; Waddinxveen, 14 maart 2013 Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen, het plv. hoofd van de afdeling Beheer Openbare Ruimte, (P.C. Kops) N.B. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door iedere belanghebbende tegen dit besluit een bezwaarschrift, binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit, worden ingediend. Dit bezwaarschrift dient gemotiveerd te zijn en worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Wanneer een bezwaarschrift is ingediend, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag, sector Bestuursrecht, Prins Clauslaan 60, Postbus 20302, 2500 EH DEN HAAG (telefoonnummer (070) 3813111), op een daartoe strekkend verzoek van de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit voor betrokkene onevenredig met zich meebrengt. Aan de indiening van laatstgenoemd verzoek zijn kosten verbonden. Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente Waddinxveen (telefoonnummer 0182-624633). U kunt ook digitaal uw beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD als uw elektronische handtekening. Op de genoemde website treft u de precieze voorwaarden aan. Van deze maatregel wordt op de gebruikelijke wijze een afkondiging gedaan. Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan: a. de politie Hollands Midden; b. afdeling voorlichting ter publicatie;

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Waddinxveen. Bekijk alle Bekendmakingen waddinxveen in .

https://waddinxveenkrant.nl/bekendmakingen-waddinxveen/

Deel dit bericht:

Redactie Waddinxveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Waddinxveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Waddinxveen.

Gerelateerde berichten